හදිසි අනතුරු ඇඟවීම්

rss

Title Date Time (24h)
Weather Advisory 2019-08-29 15:00 Download
Weather Advisory 2019-08-29 15:00 Download
Weather Forecast 2019-08-29 12:00 Download
Weather Advisory 2019-08-29 06:10 Download
Weather Forecast 2019-08-29 05:30 Download
Weather Forecast 2019-08-28 16:00 Download
Weather Forecast 2019-08-28 12:00 Download
Advisory for Strong winds and Rough Seas 2019-08-28 10:45 Download
Weather Forecast 2019-08-28 05:30 Download
Weather Forecast 2019-08-27 16:00 Download

හදිසි ඇමතුම්

117
පොදු අංකය: +94 112 136 136
හදිසි මෙහෙයුම් මධ්‍යස්ථානය:+94 112 136 222 /
+94 112 670 002
ෆැක්ස් අංකය: +94 112 878 052