හදිසි අනතුරු ඇඟවීම්

rss

Title Date Time (24h)
Situation Report 2020-10-15 18:00 Download
Situation Report 2020-10-14 18:00 Download
Situation Report 2020-10-13 18:00 Download
Situation Report 2020-10-12 18:00 Download
Situation Report 2020-10-09 18:00 Download
Situation Report 2020-10-08 18:00 Download
Situation Report 2020-10-07 18:00 Download
Situation Report 2020-10-06 18:00 Download
Situation Report 2020-10-03 18:00 Download
Situation Report 2020-10-01 18:00 Download

හදිසි ඇමතුම්

117
පොදු අංකය: +94 112 136 136
හදිසි මෙහෙයුම් මධ්‍යස්ථානය:+94 112 136 222 /
+94 112 670 002
ෆැක්ස් අංකය: +94 112 878 052