හදිසි අනතුරු ඇඟවීම්

rss

Title Date Time (24h)
Situation Report 2020-10-25 18:00 Download
Situation Report 2020-10-24 18:00 Download
Situation Report 2020-10-23 18:00 Download
Situation Report 2020-10-22 18:00 Download
Situation Report 2020-10-21 18:00 Download
Situation Report 2020-10-20 18:00 Download
Situation Report 2020-10-19 18:00 Download
Situation Report 2020-10-18 18:00 Download
Situation Report 2020-10-17 18:00 Download
Situation Report 2020-10-16 18:00 Download

හදිසි ඇමතුම්

117
පොදු අංකය: +94 112 136 136
හදිසි මෙහෙයුම් මධ්‍යස්ථානය:+94 112 136 222 /
+94 112 670 002
ෆැක්ස් අංකය: +94 112 878 052