හදිසි අනතුරු ඇඟවීම්

rss

Title Date Time (24h)
Situation Report 2019-03-03 09:00 Download
Situation Report 2019-03-02 18:00 Download
Situation Report 2019-03-02 12:00 Download
Situation Report 2019-03-02 09:00 Download
Situation Report 2019-03-01 18:00 Download
Situation Report 2019-03-01 12:00 Download
Situation Report 2019-03-01 09:00 Download
Situation Report 2019-02-28 18:00 Download
Situation Report 2019-02-28 12:00 Download
Situation Report 2019-02-28 09:00 Download

හදිසි ඇමතුම්

117
පොදු අංකය: +94 112 136 136
හදිසි මෙහෙයුම් මධ්‍යස්ථානය:+94 112 136 222 /
+94 112 670 002
ෆැක්ස් අංකය: +94 112 878 052