හදිසි අනතුරු ඇඟවීම්

rss

Title Date Time (24h)
Situation Report 2019-03-17 09:00 Download
Situation Report 2019-03-16 18:00 Download
Situation Report 2019-03-16 12:00 Download
Situation Report 2019-03-16 09:00 Download
Situation Report 2019-03-15 18:00 Download
Situation Report 2019-03-15 12:00 Download
Situation Report 2019-03-15 09:00 Download
Situation Report 2019-03-14 18:00 Download
Situation Report 2019-03-14 12:00 Download
Situation Report 2019-03-14 09:00 Download

හදිසි ඇමතුම්

117
පොදු අංකය: +94 112 136 136
හදිසි මෙහෙයුම් මධ්‍යස්ථානය:+94 112 136 222 /
+94 112 670 002
ෆැක්ස් අංකය: +94 112 878 052