அவசர எச்சரிக்கைகள்

rss

Title Date Time (24h)
Water Level 2018-10-20 16:30 Download
Water Level 2018-10-20 09:30 Download
Water Level 2018-10-15 10:00 Download
Water Level 2018-10-14 09:30 Download
Water Level 2018-10-12 10:00 Download
Water Level 2018-10-11 16:30 Download
Water Level 2018-10-11 15:30 Download
Water Level 2018-10-11 06:30 Download
Water Level 2018-10-11 03:30 Download
Water Level 2018-10-10 18:30 Download

அவசர தொடர்புகள்

117
பொது.: +94 112 136 136
அவசர நடவடிக்கை நிலையம்:+94 112 136 222 /
+94 112 670 002
தொலைநகல்: +94 112 878 052