அவசர எச்சரிக்கைகள்

rss

Title Date Time (24h)
Water Level 2018-06-08 03:30 Download
Water Level 2018-06-08 00:30 Download
Water Level 2018-06-07 09:30 Download
Water Level 2018-06-04 09:30 Download
Water Level 2018-06-03 09:30 Download
Irrigation Report 2018-05-31 09:30 Download
Water Level 2018-05-29 09:00 Download
Water Level 2018-05-28 12:00 Download
Water Level 2018-05-28 06:30 Download
Water Level 2018-05-28 04:00 Download

அவசர தொடர்புகள்

117
பொது.: +94 112 136 136
அவசர நடவடிக்கை நிலையம்:+94 112 136 222 /
+94 112 670 002
தொலைநகல்: +94 112 878 052