அவசர எச்சரிக்கைகள்

rss

Title Date Time (24h)
water Level 2018-10-06 15:30 Download
water Level 2018-10-05 10:30 Download
water Level 2018-10-04 10:30 Download
water Level 2018-09-22 09:30 Download
water Level 2018-09-21 09:30 Download
water Level 2018-08-22 09:30 Download
Islandwide Water Level Situation in Major Rivers 2018-08-18 09:30 Download
Water Level 2018-06-08 10:00 Download
Water Level 2018-06-08 06:30 Download
Water Level 2018-06-08 03:30 Download

அவசர தொடர்புகள்

117
பொது.: +94 112 136 136
அவசர நடவடிக்கை நிலையம்:+94 112 136 222 /
+94 112 670 002
தொலைநகல்: +94 112 878 052