அவசர எச்சரிக்கைகள்

rss

Title Date Time (24h)
Water Level 2022-11-08 09:30 Download
Water Level 2022-11-07 09:30 Download
Water Level 2022-11-06 09:30 Download
Water Level 2022-11-05 10:00 Download
Water Level 2022-10-31 10:00 Download
Water Level 2022-10-30 10:00 Download
Water Level 2022-10-27 10:00 Download
Water Level 2022-10-26 09:30 Download
Water Level 2022-10-23 10:00 Download
Water Level 2022-10-22 16:00 Download

அவசர தொடர்புகள்

117
பொது.: +94 112 136 136
அவசர நடவடிக்கை நிலையம்:+94 112 136 222 /
+94 112 670 002
தொலைநகல்: +94 112 878 052