அவசர எச்சரிக்கைகள்

rss

Title Date Time (24h)
Water Level 2019-09-16 18:00 Download
River water level 2019-09-16 16:00 Download
Water Level 2019-09-16 15:45 Download
Flood Warning Report (Attanagalu Oya) 2019-09-16 15:30 Download
River Water Level 2019-09-16 12:30 Download
Water Level 2019-09-16 09:00 Download
Water Level 2019-09-02 09:30 Download
Water Level 2019-09-01 15:30 Download
Water Level 2019-08-31 15:30 Download
Water Level 2019-08-31 12:30 Download

அவசர தொடர்புகள்

117
பொது.: +94 112 136 136
அவசர நடவடிக்கை நிலையம்:+94 112 136 222 /
+94 112 670 002
தொலைநகல்: +94 112 878 052