அவசர எச்சரிக்கைகள்

rss

Title Date Time (24h)
Water Level 2019-10-14 09:30 Download
Water Level 2019-10-13 10:00 Download
Water Level 2019-10-04 10:00 Download
Water Level 2019-10-03 10:00 Download
Water Level 2019-10-01 09:00 Download
Water Level 2019-09-29 15:30 Download
Flood Warning Report ( Nilwala River and Gin ganga) 2019-09-29 15:30 Download
Water Level 2019-09-29 12:30 Download
Water Level 2019-09-29 09:30 Download
Water Level 2019-09-29 06:30 Download

அவசர தொடர்புகள்

117
பொது.: +94 112 136 136
அவசர நடவடிக்கை நிலையம்:+94 112 136 222 /
+94 112 670 002
தொலைநகல்: +94 112 878 052