அவசர எச்சரிக்கைகள்

rss

Title Date Time (24h)
Water Level 2023-05-07 09:30 Download
water level 2023-05-06 09:30 Download
water level 2023-05-05 09:00 Download
Water Level 2023-05-04 09:00 Download
water level report 2023-05-02 09:30 Download
Water Level 2023-04-30 10:00 Download
Water Level 2023-04-29 09:30 Download
Water Level 2023-03-02 10:00 Download
Water Level 2023-02-05 15:00 Download
Water Level 2023-02-04 09:30 Download

அவசர தொடர்புகள்

117
பொது.: +94 112 136 136
அவசர நடவடிக்கை நிலையம்:+94 112 136 222 /
+94 112 670 002
தொலைநகல்: +94 112 878 052