அவசர எச்சரிக்கைகள்

rss

Title Date Time (24h)
Water Level 2022-05-15 19:00 Download
Water Level 2022-05-15 15:30 Download
Water Level 2022-05-15 12:30 Download
Water Level 2022-05-15 09:00 Download
Water Level 2022-05-15 06:00 Download
Water Level 2022-05-15 03:00 Download
Water Level 2022-05-15 01:00 Download
Water Level 2022-05-14 21:00 Download
Water Level 2022-05-14 18:30 Download
Water Level 2022-05-14 15:00 Download

அவசர தொடர்புகள்

117
பொது.: +94 112 136 136
அவசர நடவடிக்கை நிலையம்:+94 112 136 222 /
+94 112 670 002
தொலைநகல்: +94 112 878 052