அவசர எச்சரிக்கைகள்

rss

Title Date Time (24h)
Water Level 2022-04-16 10:15 Download
Water Level 2022-04-11 10:00 Download
Water Level 2022-04-10 11:00 Download
Water Level 2022-04-09 10:00 Download
Water Level 2022-02-13 Download
water level report 2022-01-13 10:00 Download
Water Level 2022-01-10 10:30 Download
Water Level 2021-12-20 09:30 Download
Water Level 2021-12-19 09:30 Download
River Water Level 2021-12-09 10:00 Download

அவசர தொடர்புகள்

117
பொது.: +94 112 136 136
அவசர நடவடிக்கை நிலையம்:+94 112 136 222 /
+94 112 670 002
தொலைநகல்: +94 112 878 052