அவசர எச்சரிக்கைகள்

rss

Title Date Time (24h)
Water Level 2022-12-07 09:30 Download
Water Level 2022-12-06 09:30 Download
Water Level 2022-12-05 09:30 Download
Water Level 2022-12-03 09:30 Download
Water Level 2022-11-18 09:30 Download
Water Level 2022-11-17 09:30 Download
Water Level 2022-11-15 10:00 Download
Water Level 2022-11-12 09:00 Download
Water Level 2022-11-11 09:00 Download
Water Level 2022-11-10 10:00 Download

அவசர தொடர்புகள்

117
பொது.: +94 112 136 136
அவசர நடவடிக்கை நிலையம்:+94 112 136 222 /
+94 112 670 002
தொலைநகல்: +94 112 878 052