அவசர எச்சரிக்கைகள்

rss

Title Date Time (24h)
Water Level 2022-08-08 10:00 Download
Water Level 2022-08-07 09:30 Download
Water Level 2022-08-06 09:00 Download
The Withdrawal Of Flood Warning 2022-08-05 18:30 Download
Water Level 2022-08-05 18:00 Download
Water Level 2022-08-05 12:00 Download
Water Level 2022-08-05 09:00 Download
Water Level 2022-08-05 06:30 Download
Water Level 2022-08-05 03:30 Download
Water Level 2022-08-04 21:00 Download

அவசர தொடர்புகள்

117
பொது.: +94 112 136 136
அவசர நடவடிக்கை நிலையம்:+94 112 136 222 /
+94 112 670 002
தொலைநகல்: +94 112 878 052