அவசர எச்சரிக்கைகள்

rss

Title Date Time (24h)
Water Level 2018-05-23 00:30 Download
Water Level 2018-05-22 21:30 Download
Special Situation Report 2018-05-22 18:00 Download
Weather Forecast 2018-05-22 16:00 Download
Situation Report 2018-05-22 12:00 Download
Situation Rep[ort Summary 2018-05-22 12:00 Download
Bad Weather Report 2018-05-22 11:30 Download
Water Level 2018-05-22 10:30 Download
Situation Rep[ort Summary 2018-05-22 09:00 Download
Situation Report 01 2018-05-22 09:00 Download

அவசர தொடர்புகள்

117
பொது.: +94 112 136 136
அவசர நடவடிக்கை நிலையம்:+94 112 136 222 /
+94 112 670 002
தொலைநகல்: +94 112 878 052