அவசர எச்சரிக்கைகள்

rss

Title Date Time (24h)
water level report 2022-09-05 16:00 Download
Landslide Warning 2022-09-05 16:00 Download
Weather Forecast 2022-09-05 16:00 Download
Water Level 2022-09-05 15:00 Download
Flood Warning 2022-09-05 14:30 Download
Weather Forecast 2022-09-05 12:00 Download
Heavy Rain Warning 2022-09-05 10:00 Download
weather Advisory Report 2022-09-05 09:30 Download
Water Level 2022-09-05 09:30 Download
Situation Report 2022-09-05 06:00 Download

அவசர தொடர்புகள்

117
பொது.: +94 112 136 136
அவசர நடவடிக்கை நிலையம்:+94 112 136 222 /
+94 112 670 002
தொலைநகல்: +94 112 878 052