அவசர எச்சரிக்கைகள்

rss

Title Date Time (24h)
Landslide Warning 2022-10-03 21:00 Download
Landslide Warning 2022-10-03 14:00 Download
landslide Early Warning 2022-09-07 15:30 Download
Landslide Warning 2022-09-06 15:00 Download
Landslide Early Warning 2022-09-05 20:30 Download
Landslide Warning 2022-09-05 16:00 Download
Landslide Warning 2022-09-03 15:00 Download
Landslide Warning 2022-09-02 15:00 Download
Landslide Warning 2022-09-01 15:00 Download
landslide Early Warning 2022-09-01 08:30 Download

அவசர தொடர்புகள்

117
பொது.: +94 112 136 136
அவசர நடவடிக்கை நிலையம்:+94 112 136 222 /
+94 112 670 002
தொலைநகல்: +94 112 878 052