හදිසි අනතුරු ඇඟවීම්

rss

Title Date Time (24h)
Landslide Warning 2022-12-26 21:00 Download
Landslide Warning 2022-12-25 09:00 Download
Landslide Warning 2022-12-19 12:00 Download
Landslide Warning 2022-12-19 09:00 Download
Landslide Warning 2022-12-04 19:00 Download
Landslide Warning 2022-12-03 19:00 Download
Landslide Warning 2022-12-03 18:00 Download
Landslide Warning 2022-11-27 18:00 Download
Landslide Warning 2022-11-14 19:30 Download
Landslide Warning 2022-11-13 21:30 Download

හදිසි ඇමතුම්

117
පොදු අංකය: +94 112 136 136
හදිසි මෙහෙයුම් මධ්‍යස්ථානය:+94 112 136 222 /
+94 112 670 002
ෆැක්ස් අංකය: +94 112 878 052