හදිසි අනතුරු ඇඟවීම්

rss

Title Date Time (24h)
landslide Early Warning 2022-09-07 15:30 Download
Landslide Warning 2022-09-06 15:00 Download
Landslide Early Warning 2022-09-05 20:30 Download
Landslide Warning 2022-09-05 16:00 Download
Landslide Warning 2022-09-03 15:00 Download
Landslide Warning 2022-09-02 15:00 Download
Landslide Warning 2022-09-01 15:00 Download
landslide Early Warning 2022-09-01 08:30 Download
Landslide Warning 2022-08-31 19:30 Download
Landslide Warning 2022-08-30 20:30 Download

හදිසි ඇමතුම්

117
පොදු අංකය: +94 112 136 136
හදිසි මෙහෙයුම් මධ්‍යස්ථානය:+94 112 136 222 /
+94 112 670 002
ෆැක්ස් අංකය: +94 112 878 052