அவசர எச்சரிக்கைகள்

rss

Title Date Time (24h)
Landslide Watch 2018-05-20 20:00 Download
Landslide Warning 2018-05-20 19:00 Download
Weather Forecast 2018-05-20 12:00 Download
Situation Report 2018-05-20 12:00 Download
South -west monsoon situation summery report 2018-05-20 12:00 Download
The Heavy Rain fall Advisory Report 2018-05-20 11:30 Download
Situation Report 2018-05-20 09:00 Download
South -west monsoon situation summery report 2018-05-20 09:00 Download
Bad Weather Report 2018-05-20 06:30 Download
Weather Forecast 2018-05-20 05:30 Download

அவசர தொடர்புகள்

117
பொது.: +94 112 136 136
அவசர நடவடிக்கை நிலையம்:+94 112 136 222 /
+94 112 670 002
தொலைநகல்: +94 112 878 052