හදිසි අනතුරු ඇඟවීම්

rss

Title Date Time (24h)
Weather Forcast 2024-04-14 16:00 Download
Heat Index Advisory 2024-04-14 16:00 Download
Advisory for Severe Lightning 2024-04-14 13:30 Download
Advisory for Severe Lightning 2024-04-14 13:30 Download
Weather Forcast 2024-04-14 12:00 Download
Situation Report 2024-04-14 09:00 Download
Weather Forcast 2024-04-14 05:30 Download
Heat Index Advisory 2024-04-13 16:00 Download
Weather Forcast 2024-04-13 16:00 Download
Advisory for Severe Lightning 2024-04-13 13:30 Download

හදිසි ඇමතුම්

117
පොදු අංකය: +94 112 136 136
හදිසි මෙහෙයුම් මධ්‍යස්ථානය:+94 112 136 222 /
+94 112 670 002
ෆැක්ස් අංකය: +94 112 878 052