හදිසි අනතුරු ඇඟවීම්

rss

Title Date Time (24h)
Situation Report 2023-02-05 06:00 Download
Weather Forecast 2023-02-05 05:30 Download
Situation Report 2023-02-04 18:00 Download
Weather Forecast 2023-02-04 16:00 Download
Advisory for Severe Lightning 2023-02-04 14:30 Download
Weather Forecast 2023-02-04 12:00 Download
Water Level 2023-02-04 09:30 Download
Situation Report 2023-02-04 06:00 Download
Weather Forecast 2023-02-04 05:30 Download
Weather Advisory 2023-02-03 21:30 Download

හදිසි ඇමතුම්

117
පොදු අංකය: +94 112 136 136
හදිසි මෙහෙයුම් මධ්‍යස්ථානය:+94 112 136 222 /
+94 112 670 002
ෆැක්ස් අංකය: +94 112 878 052