හදිසි අනතුරු ඇඟවීම්

rss

Title Date Time (24h)
Water Level 2023-05-29 09:30 Download
Situation Report 2023-05-29 06:00 Download
Weather Forecast 2023-05-29 05:30 Download
Situation Report 2023-05-28 18:00 Download
Weather Forecast 2023-05-28 16:00 Download
Weather Forecast 2023-05-28 12:00 Download
Situation Report 2023-05-28 06:00 Download
Weather Forecast 2023-05-28 05:30 Download
Weather Forecast 2023-05-27 16:00 Download
Weather Forecast 2023-05-27 12:00 Download

හදිසි ඇමතුම්

117
පොදු අංකය: +94 112 136 136
හදිසි මෙහෙයුම් මධ්‍යස්ථානය:+94 112 136 222 /
+94 112 670 002
ෆැක්ස් අංකය: +94 112 878 052