හදිසි අනතුරු ඇඟවීම්

rss

Title Date Time (24h)
The herewith Heavy Rain, Strong Winds and Rough seas Advisory 2018-05-17 13:00 Download
Weather Forecast 2018-05-17 12:00 Download
Weather Forecast 2018-05-17 05:30 Download
Bad Weather Report 2018-05-17 04:30 Download
Bad Weather Report 2018-05-16 19:30 Download
Bad Weather 2018-05-16 19:30 Download
Weather Forecast 2018-05-16 16:00 Download
Weather Forecast 2018-05-16 12:00 Download
Weather Forecast 2018-05-16 05:30 Download
Weather Forecast 2018-05-15 16:00 Download

හදිසි ඇමතුම්

117
පොදු අංකය: +94 112 136 136
හදිසි මෙහෙයුම් මධ්‍යස්ථානය:+94 112 136 222 /
+94 112 670 002
ෆැක්ස් අංකය: +94 112 878 052