හදිසි අනතුරු ඇඟවීම්

rss

Title Date Time (24h)
Weather Forecast 2018-08-21 12:00 Download
Weather Forecast 2018-08-21 05:30 Download
Weather Forecast 2018-08-20 16:00 Download
Bad Weather Report 2018-08-20 14:35 Download
Weather Forecast 2018-08-20 12:00 Download
Bad Weather Report 2018-08-20 10:00 Download
Weather Forecast 2018-08-20 05:30 Download
Weather Forecast 2018-08-19 16:00 Download
Bad Weather Report 2018-08-19 14:10 Download
Weather Forecast 2018-08-19 12:00 Download

හදිසි ඇමතුම්

117
පොදු අංකය: +94 112 136 136
හදිසි මෙහෙයුම් මධ්‍යස්ථානය:+94 112 136 222 /
+94 112 670 002
ෆැක්ස් අංකය: +94 112 878 052