හදිසි අනතුරු ඇඟවීම්

rss

Title Date Time (24h)
Weather Forecast 2019-10-17 05:30 Download
Weather Forecast 2019-10-16 16:00 Download
Weather Advisory 2019-10-16 13:30 Download
Weather Forecast 2019-10-16 12:00 Download
Weather Advisory 2019-10-16 06:00 Download
Weather Forecast 2019-10-16 05:30 Download
Weather Forecast 2019-10-15 16:00 Download
Weather Advisory 2019-10-15 14:00 Download
Weather Forecast 2019-10-15 12:00 Download
Weather Forecast 2019-10-15 05:30 Download

හදිසි ඇමතුම්

117
පොදු අංකය: +94 112 136 136
හදිසි මෙහෙයුම් මධ්‍යස්ථානය:+94 112 136 222 /
+94 112 670 002
ෆැක්ස් අංකය: +94 112 878 052