හදිසි අනතුරු ඇඟවීම්

rss

Title Date Time (24h)
Weather Forecast 2018-10-31 16:00 Download
Weather Forecast 2018-10-31 12:00 Download
The Heavy Rain, Strong Winds and Rough seas Warning 2018-10-31 06:00 Download
Weather Forecast 2018-10-31 05:30 Download
Weather Forecast 2018-10-31 05:30 Download
Weather Forecast 2018-10-30 16:00 Download
Weather Forecast 2018-10-30 12:00 Download
Weather Forecast 2018-10-30 05:30 Download
Weather Forecast 2018-10-29 16:00 Download
Weather Forecast 2018-10-29 12:00 Download

හදිසි ඇමතුම්

117
පොදු අංකය: +94 112 136 136
හදිසි මෙහෙයුම් මධ්‍යස්ථානය:+94 112 136 222 /
+94 112 670 002
ෆැක්ස් අංකය: +94 112 878 052