හදිසි අනතුරු ඇඟවීම්

rss

Title Date Time (24h)
Weather Forecast 2022-09-27 12:00 Download
Weather Forecast 2022-09-27 05:30 Download
weather report 2022-09-26 16:00 Download
weather report 2022-09-26 12:00 Download
Weather Forecast 2022-09-26 05:30 Download
Weather Forecast 2022-09-25 16:00 Download
Weather Forecast 2022-09-25 12:00 Download
Weather Forecast 2022-09-25 05:30 Download
Weather Forecast 2022-09-24 16:00 Download
Weather Forecast 2022-09-24 12:00 Download

හදිසි ඇමතුම්

117
පොදු අංකය: +94 112 136 136
හදිසි මෙහෙයුම් මධ්‍යස්ථානය:+94 112 136 222 /
+94 112 670 002
ෆැක්ස් අංකය: +94 112 878 052