හදිසි අනතුරු ඇඟවීම්

rss

Title Date Time (24h)
Situation Report 2022-09-20 18:00 Download
Situation Report 2022-09-19 18:00 Download
Situation Report 2022-09-19 06:00 Download
Situation Report 2022-09-18 18:00 Download
Situation Report 2022-09-18 06:00 Download
Situation Report 2022-09-17 18:00 Download
Situation Report 2022-09-17 06:00 Download
Situation Report 2022-09-16 18:00 Download
Situation Report 2022-09-16 06:00 Download
Situation Report 2022-09-15 18:00 Download

හදිසි ඇමතුම්

117
පොදු අංකය: +94 112 136 136
හදිසි මෙහෙයුම් මධ්‍යස්ථානය:+94 112 136 222 /
+94 112 670 002
ෆැක්ස් අංකය: +94 112 878 052