හදිසි අනතුරු ඇඟවීම්

rss

Title Date Time (24h)
Situation Report 2023-02-05 06:00 Download
Situation Report 2023-02-04 18:00 Download
Situation Report 2023-02-04 06:00 Download
Situation Report 2023-02-03 18:00 Download
Situation Report 2023-02-03 06:00 Download
Situation Report 2023-02-02 18:00 Download
Situation Report 2023-02-02 16:00 Download
Situation Report 2023-02-01 18:00 Download
Situation Report 2023-01-31 18:00 Download
Situation Report 2023-01-31 06:00 Download

හදිසි ඇමතුම්

117
පොදු අංකය: +94 112 136 136
හදිසි මෙහෙයුම් මධ්‍යස්ථානය:+94 112 136 222 /
+94 112 670 002
ෆැක්ස් අංකය: +94 112 878 052