තද සුළං සුළං සහ රළු මුහුදු ප්‍රදේශ පිළිබද අවවාදාත්මක නිවේදනය/ Advisory of Strong Winds and Rough Sea areas

අද දින කාලගුණවිද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව විසින් තද වැසි ඇතිවීම පිළිබද අනතුරු ඇගවීමේ නිවේදන නිකුත් කර ඇත. 

මේ පිලිබද විස්තර දැනගැනීම සදහා 

More information Click Here

තද සුළං සුළං සහ රළු මුහුදු ප්‍රදේශ පිළිබද අවවාදාත්මක නිවේදනය/ Advisory of Strong Winds and Rough Sea areas

අද දින කාලගුණවිද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව විසින් තද වැසි ඇතිවීම පිළිබද අනතුරු ඇගවීමේ නිවේදන නිකුත් කර ඇත. 

මේ පිලිබද විස්තර දැනගැනීම සදහා 

More information Click Here

 

තද සුළං පිළිබද අනතුරු ඇගවීමේ නිවේදනය/ Warning for strong winds

අද දින කාලගුණවිද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව විසින් තද වැසි ඇතිවීම පිළිබද අනතුරු ඇගවීමේ නිවේදන නිකුත් කර ඇත. 


මේ පිලිබද විස්තර දැනගැනීම සදහා 
More information Click Here

නායයාම් පිළිබද අනතුරු ඇගවීම/ Landslide Early Warning

ජාතික ගොඩනැගිලි පර්යේෂණ සංවිධානය විසින් නායයාම් පිළිබද පුර්ව අනතුරු ඇගවීම් නිවේදන නිකුත් කර ඇත. 

Subcategories

Call Center

117
General: +94 112 136 136
Emergency Operation Center:+94 112 136 222 /
+94 112 670 002
Fax: +94 11 2670079