හදිසි අනතුරු ඇඟවීම්

rss

ගරු. දුමින්ද දිසානායක
වාරිමාර්ග. ජලසම්පත් සහ ආපදා කළමනාකරණ අමාත්‍ය
ගරු. පාලික රංගේ බණ්ඩාර
වාරිමාර්ග. ජලසම්පත් සහ ආපදා කළමනාකරණ රාජ්‍ය අමාත්‍ය
ඉංජිනේරු එන්.ඒ.සිසිර කුමාර මහතා
ලේකම්, වාරිමාර්ග. ජලසම්පත් සහ ආපදා කළමනාකරණ අමාත්‍යාංශය

අමාත්‍යාංශය යටතේ ඇති සංවිධාන

  • කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව
  • ආපදා කළමනාකරණ මධ්‍යස්ථානය
  • ජාතික ගොඩනැගිලි පර්යේෂණ සංවිධානය
  • ජාතික ආපදා සහන සේවා මධ්‍යස්ථානය
  • වාරිමාර්ග
  • ජලසම්පත් කළමනාකරණ මණ්ඩලය

හදිසි ඇමතුම්

117
පොදු අංකය: +94 112 136 136
හදිසි මෙහෙයුම් මධ්‍යස්ථානය:+94 112 136 222 /
+94 112 670 002
ෆැක්ස් අංකය: +94 112 878 052