හදිසි අනතුරු ඇඟවීම්

rss

මෙවර සාමාන්‍ය පෙළ විභාග කාලසීමාව තුළ ආපදා වලින් ඇති විය හැකි බාධා අවම කර ගැනීම සදහා වන මාර්ගෝපදේශ සහ මෙහෙයුම් සැලැස්මක්

OL exam 20212020 දී සාමාන්‍ය පෙළ විභාග රට තුළ පැවැති COVID-19 වසංගත තත්වය හේතුවෙන් දෙසැම්බර් මාසයේ නොහැකි වු අතර සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය විසින් පනවා ඇති මාර්ගෝදේශ සැලකිල්ලට ගනිමින් 2021 මාර්තු 01 දින සිට 10 දක්වා පැවැත්වීට නියමිතව ඇත.

ආපදා කළමානකරණ මධ්‍යස්ථානය හා විභාග දෙපාර්තමේන්තුව සමග එක්ව මෙවර සාමාන්‍ය පෙළ විභාගය පැවැත්වෙන කාල සීමාව තුළ ආපදා හේතුවෙන් ඇති විය හැකි බාධාවන් අවම කර ගැනීම සදහා වන මාර්ගෝපදේශ සහ මෙහෙයුම් සැලැස්මක් සකස් කර ඇත.

මෙම මාර්ගෝදේශ සැලැස්ම අනුව කිසියම් උපද්‍රවයක් හේතුවෙන් විභාගයට බාධාකාරී බලපෑමක් එල්ලවේ නම් ආපදා කළමානරකණ මධ්‍යස්ථානයේ ක්ෂණික දුරකථන අංක 117 අමතා ඒ පිළිබද දැනුම් දීමට හැකි අතර විභාගය සම්බන්ධයෙන් වන ඕනෑම ගැටලුවක් සදහා 1911 දුරකථන අංකයට සෘජුවම පිවිසිය හැකිය. එසේම පෙබරවාරි 28 සිට මාර්තු 11 දක්වා කාලය තුළ පැය 24 පුරා හදිසි හදිසි සම්බන්ධීකරණ කාර්යාලයක් විභාග දෙපාර්තමේන්තුව තුළ ස්ථාපිත කර ඇති අතර විභාග කාල සීමාව තුළ ගැටලු සදහා විමසුම් කළ හැකි නිළධාරීන්ගේ දුර කථන අංක සහ සම්බන්ධවිය හැකි ආකාරය මාර්ගෝපදේශ සහ මෙහෙයුම් සැලැස්මට ඇතුලත් කර ඇත.

මාර්ගෝපදේශ සහ මෙහෙයුම් සැලැස්ම භාගත කර ගැනීම සදහා පිවිසෙන්න. මාර්ගෝපදේශ සහ මෙහෙයුම් සැලැස්ම

හදිසි ඇමතුම්

117
පොදු අංකය: +94 112 136 136
හදිසි මෙහෙයුම් මධ්‍යස්ථානය:+94 112 136 222 /
+94 112 670 002
ෆැක්ස් අංකය: +94 112 878 052