ප්‍රභල අකුණු පිළිබද අනතුරු ඇගවීමේ නිවේදනය/ Warning for Severe Lightning.

අද දින කාලගුණවිද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව විසින් අකුණු  සහ තද වැසි ඇතිවීම පිළිබද අනතුරු ඇගවීමේ නිවේදන නිකුත් කර ඇත. 

මේ පිලිබද විස්තර දැනගැනීම සදහා 

More information Click Here

Call Center

117
General: +94 112 136 136
Emergency Operation Center:+94 112 136 222 /
+94 112 670 002
Fax: +94 11 2670079