හදිසි අනතුරු ඇඟවීම්

rss

01Backdrop5-01-20 1-minThe organizing committee of the Symposium on Multi Hazard Early Warning &Disaster Risk Reduction 2020,is compelled to postpone due to"COVID 19"the global health emergency.  Regrets any inconvenience and fresh dates will be informed in due course. 

හදිසි ඇමතුම්

117
පොදු අංකය: +94 112 136 136
හදිසි මෙහෙයුම් මධ්‍යස්ථානය:+94 112 136 222 /
+94 112 670 002
ෆැක්ස් අංකය: +94 112 878 052