වාරිමාර්ග දෙපාර්තමේන්තුව විසින් අද දින (03) ගංවතුර අවදානම් නිවෙිදනයක් නිකුත් කරන ලදී. The Irrigation Department has issued flood warning today (03rd). இன்று (03rd) நீர்ப்பாசணத் திணைக்களம் மூலம்; வெள்ளப்பெருக்கு பற்றிய அபாயஎச்சரிக்கை  2வெளியிடப்பட்டுள்ளது


මේ පිලිබද විස්තර දැනගැනීම සදහා  
More information Click Here
மேலதிக தகவல்களிற்காக இங்கு அழுத்தவும்;

 

කුඩා ගග (Kuda Ganga) issed on 2024.06.01

කලුගග (Kalu River) issed on 2024.06.03

කැලණි ගග (Kalani River) issed on 2024.06.02

නිල්වලා ගග (Nilwala River) issed on 2024.06.03

අත්තනගලු ඔය (Aththanagalu Oya) issed on 2024.06.02

 

Call Center

117
General: +94 112 136 136
Emergency Operation Center:+94 112 136 222 /
+94 112 670 002
Fax: +94 11 2670079